HSE – Nghề của sự tử tế

“Biển học là vô tận, và tri thức không phải là sức mạnh.
Nó chỉ là sức mạnh tiềm tàng mà thôi.
Hãy sử dụng tri thức cùng với sự chăm sóc trái tim, trau dồi nhân cách trong sứ mệnh làm người của mình.”

0

Leave a Reply

Your email address will not be published.