Về chúng tôi

Trung tâm CRET.HUE là đơn vị sự nghiệp khoa học công nghệ có thu trực thuộc Trường Đại học Khoa học, có tư cách pháp nhân, có khuôn dấu, tài khoản riêng, tự chủ hoàn toàn về tài chính; thực hiện chức năng quản lý và điều hành nhà nước về tài chính theo qui định hiện hành.

Căn cứ Quyết định số 427/QĐ-ĐHH ngày 16 tháng 4 năm 2019 của Giám đốc Đại học Huế về việc phê duyệt đề án thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ môi trường miền Trung – Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đã ra quyết định số 173/QĐ-ĐHKH ngày 24 tháng 4 năm 2019 về việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ môi trường miền Trung – Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. Tên viết tắt là CRET.HUE.

Kế hoạch team dự án


* Liên hệ đăng ký tại đây

Tin tức các dự án