Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ môi trường miền Trung – CRET.HUE

Căn cứ Quyết định số 427/QĐ-ĐHH ngày 16 tháng 4 năm 2019 của Giám đốc Đại học Huế về việc phê duyệt đề án thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ môi trường miền Trung – Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.

Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đã ra quyết định số 173/QĐ-ĐHKH ngày 24 tháng 4 năm 2019 về việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ môi trường miền Trung – Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. Tên viết tắt là CRET.HUE.

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp khoa học công nghệ có thu trực thuộc Trường Đại học Khoa học, có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, tự chủ hoàn toàn về tài chính; thực hiện chức năng quản lý và điều hành nhà nước về tài chính theo qui định hiện hành.

Định hướng sau vài năm hoạt động, khi có đủ điều kiện Trung tâm sẽ chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp khoa học công nghệ.

Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ môi trường miền Trung – Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế (Central Vietnam Centre for Environmental Research and Technology Transfer – University of Sciences, Hue University) – CRET.HUE

  • Địa điểm văn phòng: 77 Nguyễn Huệ, phường Phú Nhuận, thành phố Huế.
  •  Địa điểm đặt khu thực nghiệm công nghệ:
    •  Khu thử nghiệm và phát triển mô hình: trong khuôn viên Trường Đại học Khoa học
    •  Khu thực nghiệm công nghệ phục vụ sản xuất: tại Trung tâm Thực hành, thực tập của các cơ sở đào tạo và kết hợp với các cơ sở của Tỉnh Thừa Thiên Huế

Mục tiêu phát triển

Nhằm phát huy nguồn lực của Trường Đại học Khoa học, ĐHH và nguồn lực liên quan trên khu vực để bảo vệ môi trường các địa phương miền Trung và Tây nguyên, tăng nguồn thu và phục vụ thực hành, thực tập nghề nghiệp cho sinh viên, học viên môi trường. Cụ thể:

1. Nhằm tăng cường năng lực các nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao về môi trường, đặc biệt là công nghệ vào thực tiễn xã hội.

2. Xây dựng thị trường công nghệ về môi trường và mạng lưới chuyển giao sản phẩm công nghệ của Trường ĐHKH vào thực tiễn xã hội.

3. Thông qua các hoạt động tư vấn, dịch vụ, chuyển giao về môi trường và công nghệ môi trường tạo được nguồn thu cho nhà trường và cải thiện đời sống cho CBGV và người lao động.

Chức năng

  1. Phát triển các nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ môi trường và công nghệ liên quan.

2. Tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn, cấp chứng chỉ và phối hợp hướng dẫn thực hành nghề nghiệp cho sinh viên và học viên, nghiên cứu sinh về môi trường, bao gồm cả quản lý.

3. Phát triển các dịch vụ tư vấn và công nghệ có nguồn thu.

Nhiệm vụ

– Nghiên cứu, ứng dụng, thử nghiệm, hoàn thiện và chuyển giao công nghệ mới – tiến bộ kỹ thuật phục vụ các ngành môi trường, thủy sản, nông nghiệp, công nghiệp, công nghệ sinh học, du lịch và thích ứng với BĐKH

– Tư vấn về phát triển công nghệ, đổi mới công nghệ; chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất;

– Hỗ trợ hướng dẫn sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh

– Tổ chức các dịch vụ khoa học, dịch vụ đào tạo các tín chỉ và chứng nhận có nguồn thu

– Kết nối và phát triển các dự án trong nước và nước ngoài về môi trường.

Các lĩnh vực hoạt động

– Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC), Đánh giá tác động môi trường (ĐTM);

– Quy hoạch và kế hoạch bảo vệ môi trường, ứng phó với biến dổi khí hậu;

– Đánh giá sản xuất sạch hơn;

– Quan trắc môi trường;

– Bảo vệ môi trường trong sản xuất công nghiệp và nông nghiệp, ưu tiên trong nuôi trồng thủy sản;

– Công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất quy mô vừa và nhỏ, nước rỉ rác…

– Quản lý, xử lý và tái chế chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn nông nghiệp.