CRET.HUE là cơ sở nghiên cứu và chuyển giao có tư cách pháp nhân con dấu, tài khoản. Hoạt động theo cơ chế doanh nghiệp KHCN. Trung tâm được hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động do Hiệu trưởng Trường Đại học khoa học ban hành.